Lepší P.O.Box s adresou co nevypadá jako P.O.Box a 1. měsíc zdarma!

P.O.Box v Praze - 24 hodin denně
Zasílání nákupů z českých eshopů do zahraničí
Zřízení P.O.Boxu 190 Kč měsíčně!

Přihlášení do Asistentka24.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) firmy NOVANTIS s.r.o.

Definice pojmů

1.        Dodavatel - firma NOVANTIS s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8, 18600, IČ 242 82 928, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192788.

2.        Uživatel / Odběratel - fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Dodavatele na základě uzavřené Smlouvy o zajištění P.O.Boxu s poštovní adresou v Praze a souvisejících administrativních služeb, nebo využívá služby jednorázově nebo tuto službu poptává.

3.        Smlouva - písemná Smlouva o zajištění P.O.Boxu s poštovní adresou v Praze a souvisejících administrativních služeb uzavřená mezi Dodavatelem a Odběratelem.

4.        Zástupce Odběratele - fyzická osoba nebo člen statutárního orgánu (právnické osoby) nebo osoba jimi pověřená k podpisu Smlouvy na základě udělené plné mocí, která Smlouvu za Odběratele podepsala.

5.        Podmínky zpracování osobních údajů - podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.

6.        Program - přesně vymezený soubor služeb Dodavatele, včetně jejich rozsahu a ceny; vymezení je provedeno ve Smlouvě o zajištění P.O.Boxu s poštovní adresou v Praze.

7.        Ceník - aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Dodavatele a na internetových stránkách http://www.poboxy.cz/cenik-sluzeb. Dodavatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat.

8.        Umístění obchodní adresy - využití některé z adres  Dodavatele za účelem poskytnutí a zajištění P.O.Boxu s poštovní adresou v Praze. Nezahrnuje nárok zřízení P.O.Boxu u České pošty a.s., nárok na registraci sídla společnosti nebo místa podnikání Odběratele do obchodního a živnostenského rejstříku , ani nárok na fyzické užívání prostor Odběratelem.

9.        Daňový doklad - daňový doklad – faktura je vystavována ve formátu PDF a zasílaná elektronicky na email Odběratele uvedený ve Smlouvě.

Základní ustanovení

1.        Dodavatel je buď majitelem, nebo smluvním partnerem majitelů nabízených nebytových prostor. V případě nájmu prostor se jedná vždy o nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti na dobu neurčitou, přičemž majitel nemovitosti vždy souhlasí s příslušným využitím poskytovaných nebytových prostor.

2.        Odběratel je oprávněn zřídit na adrese uvedené ve Smlouvě svůj P.O.Box; nejdříve však po podpisu Smlouvy, a úhradě prvního období. V případě, že nebude možné službu na objednané adrese z objektivních důvodů poskytnout, je Dodavatel oprávněn nabídnout Odběrateli přeuzavření smlouvy na jinou adresu. Pakliže Odběratel nebude mít o alternativní adresu zájem, Odběratel má právo od Smlouvy odstoupit.

3.        Dodavatel je povinen provést či umožnit označení související s umístěním adresy Odběratele.

4.        Odběratel je srozuměn s tím, že umístěním P.O.Boxu na adrese dohodnuté ve Smlouvě mu nevzniká žádný nárok na zpřístupnění prostor mimo sjednaný rámec, a že zde není oprávněn umisťovat vlastní nápisy, technické označení nebo zde ukládat jakýkoliv movitý majetek.

5.        Uživatel bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení NOVANTIS s.r.o. jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze dokumentace je přístupná v rámci zásad ochrany osobních údajů https://www.sidloprofirmy.cz/-zasady-ochrany-osobnich-udaju

6.        Rozsah služeb zahrnutých v Programu je určen požadavkem Odběratele ve Smlouvě. Na základě ústní nebo písemné dohody Odběratele a Dodavatele je možné „ad hoc“ sjednat služby nezahrnuté v běžné nabídce, včetně jejich zpoplatnění (pronájem jednací místnosti, přebírání pošty na průkaz zmocněnce a podobně). V tomto případě je cena za poskytnuté služby splatná vždy předem.

7.        Odběratel má právo požádat o změnu rozsahu a nastavení služeb ve Smlouvě uvedenými komunikačními kanály. V případě sporu je rozhodující poslední dostupný prokazatelně doručený písemný požadavek. Pokud se jedná o změnu neovlivňující cenu Programu, provede Dodavatel změnu bez zbytečného odkladu; pokud změna ovlivní cenu Programu, provede Dodavatel změnu k poslednímu dni předplaceného období, příp. dle dohody s Odběratelem.

8.        Odběratel je povinen Dodavateli neprodleně oznámit jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů či preference komunikačních kanálů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb a jejich vyúčtování. V opačném případě má Dodavatel právo přerušit poskytování služeb nebo negarantuje úplnost služeb.

9.        Odběratel je povinen nahlásit veškeré změny týkající se Odběratele v písemné podobě. Za situace způsobené uvedením nesprávných či neaktuálních údajů nenese Dodavatel odpovědnost. Dodavatel provede aktualizaci změn neprodleně, maximálně však do 30 kalendářních dnů od nahlášení změny.

10.     Dodavatel se zavazuje předem informovat Odběratele o skutečnostech znemožňujících částečné či úplné poskytování služeb. Toto upozornění bude Odběrateli zasláno elektronickou poštou nebo umístěno na webových stránkách www.sidloprofirmy.cz.

11.     Odběratel je povinen oznámit Dodavateli písemně vadné, omezené nebo přerušené poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Dodavatele neprodleně po jejich zjištění. Dodavatel se zavazuje odstranit závady na své straně do pěti pracovních dnů, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody či jiné závažné okolnosti.

12.     Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb. Odběratel není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům Dodavatele, jež vyplývají z uzavřené Smlouvy. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel je povinen uhradit Odběrateli škodu způsobenou neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do celkové výše 500,- Kč (slovy pět set korun).

13.     Objem poskytovaných služeb Programu může být snížen vždy od data překročení standardního objemu ve sledovaném období, a to do konce tohoto období. Sledované období odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci u všech starších i aktuálních Odběratelů služby.

1.        V rámci služby Příjem poštovních zásilek/POBOXY.CZ je Dodavatel oprávněn po přijetí zásilek při překročení limitu 100 ks přijatých zásilek / měsíc poslat Odběrateli souhrnnou zprávu o tom, že daný den obdržel daný počet zásilek, Dodavatel však není při překročení tohoto limitu povinen oznamovat Odběrateli jednotlivé zásilky kusově, jmenovitě a konkrétně. Odběrateli v tomto případě můžeme nabídnout přestup na vyšší službu.

2.        V rámci služby Poskytnutí telefonní linky je Dodavatel oprávněn po přijetí více než 30 hovorů / měsíc pro Odběratele ve sledovaném období požadovat po Odběrateli přechod na vyšší službu v rámci telemarketingové nabídky, nebo Odběrateli při překročení tohoto limitu službu omezit.

14.     Odběratel tímto uděluje Dodavateli oprávnění shromažďovat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely související s poskytováním služeb a marketingovými aktivitami Dodavatele. Dodavatel je povinen nakládat s osobními údaji Odběratele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.     Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit údaje Uživatele svým subdodavatelům, u kterých s tím Uživatel vyjádřil souhlas, a relevantním státním orgánům. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit na svých www stránkách seznam neplatičů za účelem úhrady těchto závazků jednotlivých klientů.

16.     Dodavatel je oprávněn si pořídit výlučně pro své potřeby kopii občanského průkazu nebo pasu Odběratele (či jeho zástupce) a tyto mít ve své dispozici. S touto kopií nebude Dodavatel nikterak nakládat a užije ji pouze pro své účely k identifikaci Odběratele. Výjimkou je umožnění zpřístupnění kopie nebo scanu policii, pakliže si ji vyžádá.

Povinnosti Dodavatele

1.        Při poskytování služby se Dodavatel zavazuje přebírat poštovní a jiné zásilky určené pro Odběratele a nakládat s nimi způsobem uvedeným ve Smlouvě. Tyto zásilky je Dodavatel povinnen uschovávat po dobu 365 dnů, po uplynutí této lhůty je Dodavatel oprávněn zásilky zkartovat.

2.        Dodavatel není povinen přijímat zásilky, s jejichž převzetím je spojeno placení peněžité částky nebo poskytování jakýchkoli jiných plnění, nedohodne-li se v konkrétním případě s Odběratelem jinak. Dodavatel nebude přijímat žádné předměty, které budou těžší než 5 kg, větší než 45 cm ve kterémkoli rozměru, s objemem větším než 0,03 krychlového metru, ani zásilky, které by obsahovaly nebezpečné věci, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit jakékoli nevyzvednuté zásilky nebo odmítnout přijetí jakéhokoli množství zásilek, které bude dle rozhodnutí Dodavatele považováno za nepřiměřené ( tj. takové, kde její rozměr překračuje v součtu v+š+d 160 cm, dále pak zásilky o hmotnosti vyšší jak 5 kg ) nebo odmítnout přijetí zásilek, které bude Dodavatel považovat za nezákonné. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání totožnosti při předávání došlé pošty Odběrateli.

3.        Při poskytnutí služby přeposlání zásilky Českou poštou není Dodavatel povinnen odeslat zásilku těžší než 1 kg.

4.        Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou se Dodavatel zavazuje:

1.        přidělit Zákazníkovi na základě jeho výběru z dostupných čísel telefonní číslo v případě objednání služby dle Smlouvy;

2.        přijímat prostřednictvím své/ho operátora/ky telefonní hovory směrované na toto číslo.

5.        Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou Odběratel bere na vědomí, že volá-li skryté číslo, není technicky možné hovor přiřadit kontrétnímu Odběrateli.

6.        V případě zájmu o přeposílání pošty na klientem určenou adresu je cena stanovena dle aktuálního ceníku NOVANTIS s.r.o.

Povinnosti Odběratele

1.        Řádně a včas platit ceny a další poplatky dle Smlouvy.

2.        Nepoužívat telefonní číslo Dodavatele ani číslo, které bude klientovi přiděleno v rámci Programu pro inzerci.

Platební podmínky

1.        Odběratel je povinen platit za objednaný Program a případné další služby cenu dle Smlouvy nebo samostatného písemného ujednání.

2.        Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli objednané služby formou řádné či zálohové faktury. Cena je splatná vždy k 10. dni běžného měsíce předcházejícího období, na které se cena platí. Nedohodnou-li se strany jinak, je platebním obdobím doba 3 měsíce (90 dnů) nebo 1 rok (365 dní) běžného roku, počítáno ode dne podpisu Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb. Platba za první období je splatná při podpisu Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb.

3.        Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu Dodavatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně Dodavatele. Pro případ prodlení Odběratele s platbou se sjednává smluvní úrok ve výši 0,25 % denně z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení, přičemž je Dodavatel, v souladu se zákonem, oprávněn platbu nejdřív započíst na příslušenství pohledávky.

4.        První upomínku - pokutu za pozdní úhradu - k úhradě dlužné částky zasílá Dodavatel Odběrateli prostřednictvím elektronické pošty, druhou upomínku - pokutu za pozdní úhradu - zasílá Dodavatel prostřednictvím elektronické pošty a v tomto případě si účtuje částku 100,- Kč. Následná upomínka - pokuta za pozdní úhradu - je zasílána prostřednictvím smluvní Advokátní kanceláře doporučeně s tím, že je za ní účtována částka dle advokátního tarifu za úkon právní služby (paušální náhrada) ve výši 300,- Kč, přičemž každá upomínka/pokuta je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky.

5.        V případě prodlení Odběratele s úhradou libovolné platby má Dodavatel právo Odběrateli přestat poskytovat služby dle uzavřené Smlouvy, vč. odstranění označení a dosílání korespondence. Dodavatel jej vnímá jako "Neaktivní subjekt" a nejsou mu nadále poskytovány služby jako předávání pošty, vyřizování vzkazů apod., až do doby než platbu v prodlení uhradí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Dodavatele v důsledku porušení povinností Odběratele nezbavuje Odběratele povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.

6.        Odběratel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, včetně živnostenského a obchodního rejstříku a finančního úřadu. Pokud tak Odběratel neučiní, bere na vědomí, že tato ohlášení učiní Dodavatel, příp. vlastník nemovitosti, a to se všemi právními důsledky pro Odběratele.

7.        Nesplní-li Odběratel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti platit kterékoli úhrady vyplývající z uzavřené Smlouvy nebo těchto VOP, zavazuje se níže podepsaný člen statutárního orgánu Odběratele, nebo zmocněnec na základě plné moci, že jako fyzická osoba uspokojí veškeré pohledávky Dodavatele za Odběratelem vzniklé na základě uzavřené Smlouvy, a to do výše dluhu včetně příslušenství a včetně smluvních pokut.

8.        Odběratel se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Dodavateli porušením Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení těchto VOP, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

Trvání, změny a ukončení smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb

1.        Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.        Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

3.        Dohody, které se odchylují od Podmínek, lze sjednat pouze písemnou formou.

4.        Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem. V případě možných sporů mezi obsahem VOP a Smlouvy má vždy přednostní právo písemné vyhotovení Smlouvy.

5.        Služby budou poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování Služeb může být přerušeno:

1.        po dobu trvání Dodavatelem neodvratitelné překážky znemožňující poskytování některé ze Služeb;

2.        v případech pozastavení či ukončení poskytování Služeb Všeobecných obchodních podmínek.

6.        Dodavatel má právo poskytování Služeb ukončit a od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy.

7.        Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:

1.        prodlení Odběratele s placením po dobu delší než 10 dnů;

2.        opakované neplnění smluvních podmínek, včetně opakovaného prodlení s placením;

3.        používání poskytované Služby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy;

8.        Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

9.        Smlouvu lze ukončit kteroukoli ze smluvní stran výpovědí, a to ke konci předplaceného období, pokud bude písemná výpověď druhé straně doručena do 5 dnů před koncem daného předplaceného období.

10.     Smlouvu lze ukončit kteroukoli ze smluvní stran výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď. Měsícem je přitom rozuměn ne kalendářní měsíc, nýbrž 1 měsíc trvání služby, kdy rozhodným datem pro počítání této lhůty je termín podpisu smlouvy. Výpověď je nutné zaslat písemně, a to na adresu centrály SIDLOPROFIRMY.CZ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, případně na sídlo společnosti NOVANTIS s.r.o.. Byla-li využita sleva za roční, půlroční, dvouroční nebo tříroční platbu, službu nelze ukončit dříve než k termínu, do kdy byla zaplacena.

11.     Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, smluvní strany sjednávají, že Dodavatel není povinen vracet Odběrateli přeplatek na již zaplacené ceně poskytnutí poštovní adresy/P.O.Boxu, neboť smluvní strany pro tento případ sjednávají, že Odběratel je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši daného přeplatku za tzv. zbylé období udělení poštovní adresy, na jejíž úhradu použije Dodavatel předmětný přeplatek formou započtení.

Informace o zpracování osobních údajů

1.        Osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. NOVANTIS s.r.o. je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty NOVANTIS s.r.o. v poptávce nebo při uzavření smlouvy nebo po uzavření smlouvy.

2.        O účelech zpracování Vás informujeme přímo na formulářové poptávce a dále na www.sidloprofirmy.cz/-zasady-ochrany-osobnich-udaju

3.        Od 25. 5. 2018 zpracovává NOVANTIS s.r.o. osobní údaje Uživatelů za účelem řádného poskytování služeb a zasílání provozních sdělení NOVANTIS s.r.o. ve svém oprávněném zájmu. Proti tomuto zpracování osobních údajů může Uživatel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání sdělení bez toho, aniž by Uživatel musel službu ukončit.

4.        Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců NOVANTIS s.r.o..

5.        Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

6.        Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím aplikace www.asistentka24.cz přes heslovaný přístup, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

7.        NOVANTIS s.r.o. je i po zániku Smlouvy povinnen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Uživatele tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

8.        Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

Další ujednání

1.        V případě užívání adresy Dodavatele Odběratelem i po ukončení Smlouvy nebo zániku Smlouvy je Odběratel povinen za využívání adresy Dodavatele zaplatit částku dle aktuálního ceníku NOVANTIS s.r.o..

2.        Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení či zániku Smlouvy bude Dodavatel shromažďovat případnou došlou poštu. Tuto poštu bude možno po dobu šesti měsíců od ukončení či zániku smlouvy vyzvednout na adrese provozovny Dodavatele Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8. Po marném uplynutí této lhůty bude případná korespondence protokolárně skartována.

3.        Písemnou formou se pro účely této Smlouvy rozumí korespondence zaslaná doporučenou poštou.

4.        Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel bude v případě obdržení doporučené zásilky o tomto přijetí informovat Odběratele nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud tuto zásilku Odběratel do 7 pracovních dnů nepřevezme, bere se za to, že byla doručena.

Závěrečná ustanovení

1.        V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Dodavatel a Odběratel místní příslušnost k soudu dle sídla Dodavatele.

2.        Všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí ujednání mezi Odběratelem a Dodavatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.

3.        Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s výše uvedenými Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi, považuje je za nedílnou součást Smlouvy a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti těmito Všeobecnými podmínkami stanovené. Všeobecné obchodní podmínky jsou rovněž dostupné v aktuálním znění dostupném na internetu na adrese: http://www.poboxy.cz/obchodni-podminky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od  16.5.2018.

Proč využít našich služeb?

 • 1.žádné nevyzvednuté zásilky ani přetékající schránka
 • 2.Pošta vám bude chodit na stále stejnou adresu, i když často cestujete.
 • 3.O každé přijaté zásilce vás budeme informovat e-mailem.
 • 4.Můžeme za vás převzít i doporučenou poštu.
 • 5.Spolupracujeme s DHL, PPL, Českou poštou, FedExem, TNT i jinými dopravci.
 • 6.Přeprava zásilek po celé ČR i do zahraničí (doplňková služba).
 • 7.Možnost přeposlání naskenované pošty e-mailem.
 • 8.Pomáháme našim klientům sledovat jejich došlé zásilky a balíky.

Vaše zásilky Vám dopravíme prostřednictvím našich partnerů

nebo si je můžete převzít osobně 7 dní v týdnu na Praze 8, 2 minuty od metra Křižíkova

 • FedEx Express
 • UPS
 • DHL
 • PPL
 • Česká pošta

Vše zaplatíte pohodlně online přes internet

platit můžete online kartou nebo na terminálu, bankovním převodem, hotově nebo z kreditu

 • Platební brána
 

Etický kodexzásada č.1

Garantujeme diskrétnost a spolehlivost.

Jinak řečeno, vaše pošta u nás bude v dobrých rukou - bezpečně uložená tak, aby se k ní kromě adresáta (případně zplnomocněného zástupce) nikdo jiný nedostal.

Více informací